Takaisin yläkoulujen ja lukioiden tehtäviin

Tutustuminen lähiympäristöön

Oppiaineet: historia, ympäristöoppi, kuvataide, äidinkieli 

Kohderyhmä: yläkoulu, lukio 

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Monilukutaito, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

1. Tutustukaa yhdessä oman kuntanne Saranat-verkkonäyttelyyn

Linkit verkkonäyttelyihin: Heinävesi Joroinen Leppävirta Pieksämäki Varkaus

 1. Mitä paikkoja tai rakennuksia tunnistatte kuvista?
 2. Mitkä rakennukset ovat yhä olemassa? Onko niiden ulkonäkö tai käyttötarkoitus muuttunut? Miten?
 3. Mitä ovat oman kotikuntasi ominaispiirteitä?
  • Mistä kunta on tunnettu?
  • Onko esimerkiksi jokin teollisuudenala, jonka ympärille kunta on rakentunut tai joka on edesauttanut kunnan kasvua?

2. Tarkastele lähemmin yksittäistä kuvaa kuntanne keskustasta tai koulun lähellä olevasta rakennetusta ympäristöstä

2.a Uusi kuva paikasta

Mene paikkaan, jossa vanha kuva on otettu ja valokuvaa paikka mahdollisimman samasta kulmasta ja samalla tavalla rajaten, kuin vanha kuva. Voit vertailla vanhaa ja uutta kuvaa muissa tehtävissä.

2.b Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Kuvaile mitä kaikkea kuvassa näkyy. Tämän voi toteuttaa myös tehtävän 2.c keinoin.
 2. Mikä kuvassa on luonnon muovaamaa, mikä ihmisen tekemää?
 3. Milloin (jokin) kuvassa näkyvä rakennus on rakennettu ja mitä arkkitehtuurin tyylisuuntaa se edustaa? Perustele, mistä tyylisuunnan voi päätellä.
 4. Osaatko kertoa, miksi rakennus on rakennettu juuri siihen paikalle, missä se on tai on ollut?
 5. Onko kuvassa näkyvä rakennus (tai rakennukset) edelleen olemassa?
  • Jos ei ole, mitä paikalla on nykyisin?
  • Jos on, onko rakennus edelleen samassa käytössä/missä käytössä rakennus nykypäivänä?
  • Onko rakennus ollut alkuperäisen ja nykyisen välillä myös muussa käytössä?
  • Onko rakennusta laajennettu tai muutettu muulla tavoin eri aikoina? Miten? Milloin?
 6. Miten maisema on muuttunut muuten kuvanottohetkestä nykypäivään?

2.c Kuvailutulkkaus pareittain

Kuvailutulkkaus on nähdyn kertomista sanallisesti ja sitä käytetään esimerkiksi erilaisten taideteosten (maalaukset, elokuvat, teatteri jne.) visuaalisten viestien välittämiseen näkövammaisille. Kuvailutulkki pyrkii kertomaan tulkattavasta kohteesta mahdollisimman tarkasti oleelliset asiat ilman omia mielipiteitä, jolloin kohdetta näkemätön henkilö voi muodostaa siitä mahdollisimman tarkan mielikuvan. Sanojen lisäksi voi käyttää apuna myös selkään piirtämistä. Yksinkertaistettuna kuvailutulkkaus on ”kerro mitä näet”.

Tarvikkeet: Mobiililaitteet/tietokoneet jokaiselle oppilaalle tai tulostettuja kuvia oman kunnan verkkonäyttelystä, paperia ja kyniä

Tehtävä:

 1. Muodostakaa parit
 2. Kumpikin pareista valitsee oman kunnan verkkonäyttelystä yhden kuvan
 3. Kuvailutulkatkaa valitsemanne kuvat parillenne vuorotellen. Tulkkausta voi suunnitella etukäteen kirjoittamalla muistiinpanoja kuvasta.
 4. Pari piirtää paperille kuvan kuulemansa perusteella. Lopuksi verratkaa alkuperäistä ja piirrettyä kuvaa; kuinka lähelle alkuperäistä kuuleman perusteella piirretty osuu? TAI Pari yrittää etsiä verkkonäyttelystä oikean kuvan kuulemansa perusteella.

3. Matkailumainos

Tee omalle kotikunnallesi matkailumainos (tai vaihtoehtoisesti mainos, joka kannustaa muuttamaan paikkakunnalle). Mainos voi olla esimerkiksi piirretty tai kollaasitekniikalla toteutettu kuva, lyhyt video tai äänitallenne. Mainoksen voi tehdä yksin, pari- tai ryhmätyönä.

Tarvikkeet: Mobiililaitteet tai tietokoneet ja/tai vanhoja lehtiä ja mainoksia taustatutkimukseen, muut tarvikkeet valitun toteutustavan mukaan.

Tehtävä:

 1. Valitse aikakausi, jolloin mainoksesi on ”tehty”. Tutustu valitsemasi aikakauden mainoksiin verkossa tai opettajalta saatavien materiaalien pohjalta. Hyödynnä mainoksessasi aikaudelle tyypillistä kuvallisen ja sanallisen ilmaisun tyyliä.
 2. Keksi slogan, eli iskulause, jossa tulee ilmi jokin kunnan ominaispiirre (ks. tehtävän 1. kohta 3.). Käytä slogania mainoksesi otsikkona tai muussa sopivassa kohdassa.
 3. Mainoksen muussa tekstissä/puheessa kehu – tai ole ironinen ja hauku – kotikuntaasi. Miksi kannattaa/ei kannata tulla?
 4. Toteuta mainos valitun toteutustavan mukaan kuvana, videona tai äänitallenteena.

Jos julkaisette valmiita mainoksia verkossa esim. Instagramissa tai YouTubessa, käyttäkää #saranatfi.

4. Retki museoon tai muuhun lähialueen kulttuuriperintökohteeseen

Tehkää retki oman paikkakuntanne museoon, muuhun kulttuuriperintökohteeseen tai suunnistakaa jokin kulttuurireitti. ks. Kohteita ja reittejä

Takaisin yläkoulujen ja lukioiden tehtäviin